Fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia specializáció

Nyomtatóbarát változatPDF változat
.
A Fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia specializáció a fejlődéslélektani elméletek és kutatások valamint az erre épülő klinikai pszichológiai gyakorlat metszéspontjában működik. A szakirány alapelve, hogy a megalapozott diagnosztika és terápia a gyermekklinikai pszichológiai munkában széleskörű fejlődéspszichológiai tudásra épül.
.
A képzés sajátossága, hogy a különböző irányzatok normatív fejlődési megközelítésein túl, alapos ismereteket nyújt a fejlődési pszichopatológia elméleti és kutatási területein egyaránt. Ennek értelmében, a mesterszintű törzsanyagra épülő két szakirányú modul (fejlődéspszichológia és gyermekklinikai pszichológia) egymást kiegészítő speciális kompetenciák megszerzésére irányul. A szakirány hangsúlyt fektet az egyedi viselkedési minták, alkalmazkodási stratégiák szélesebb körű megismerésére, az evolúciós megközelítés fejlődési és pszichopatológiai szempontjaira, a kapcsolati, kommunikációs módok valamint a nyelv és elbeszélés fejlődési és pszichoterápiás sajátosságainak elméleti és kutatás módszertani megismerésére.
.
A képzésben megszerezhető jártasságok kiterjednek a fejlődéspszichológiai és klinikai diagnosztikai eszközök és tesztek használatára, amelyek elsajátítását a Gyermekklinikán működő gyakorlóhelyünk is biztosítja. A fejlődés és klinikai pszichológia területén szakszerű általános tudást, sajátos kompetenciákat, és kiegészítő tudást szereznek az adatkezelés, adatfeldolgozás, a kvantitatív és kvalitatív elemzések területén, ismereteik interdiszciplináris értelmezésében, eredményeik prezentálásában.
A képzés során a fejlődés és a személyiség klasszikus, tárgykapcsolati és modern, csecsemő megfigyelésen alapuló dinamikus elméleteivel és terápiás alkalmazhatóságukkal ismerkedhetnek meg a hallgatók.
.
Kurzusaink továbbá betekintést nyújtanak a fejlődéspszichológia más tudományterületekkel való együttműködésébe, amely a fejlődés kognitív, kognitív idegtudományi, evolúciós és szociálpszichológiai aspektusait érinti. Ezen kívül a patológiás pszichológiai jelenségek általános jellemzőivel, gyermek- és serdülőkori megjelenési formáival, fejlődési megközelítésével is megismerkednek a hallgatók, amelyet az emlékezet zavarairól, illetve trauma és emlékezet kapcsolatáról szóló tudásanyag egészít ki.

.
A felvételi eljáráshoz kapcsolódó tudnivalók:
.

Írásbeli - a felvételre pályázónak egy dolgozatot kell beküldenie. A dolgozat empirikus kutatáson alapuló vagy elméleti munka. A dolgozat lehet a jelentkező korábbi műhelymunkája, TDK dolgozata, vagy egyéb vizsgálatából készített kutatási beszámolója. A dolgozatnak tartalmaznia kell a téma elméleti hátterét, a vizsgálati kérdést, a felhasznált módszert, az eredmények bemutatását, a levont következtetéseket és a felhasznált irodalom jegyzékét. Ezen kívül a pályázó motivációs levélben ismertesse életrajzát, szakmai érdeklődését.

A szóbeli felvételi vizsga alapját az előzetesen benyújtott empirikus kutatáson alapuló vagy elméleti dolgozat bemutatása és a hozzá kapcsolódó kérdések képezik. A szóbeli elbeszélgetésen figyelembe vesszük a jelentkező kompetenciáját és motiváltságát.

A dolgozat benyújtásának határideje:

    2021. június 15. 

Cím: Pécsi Tudományegyetem, Pszichológia Intézet, Pécs 7624, Ifjúság u. 6. „Felvételi – Fejlődés- és Klinikai Gyerekpszichológia specializáció"

ELEKTRONIKUS címre is kérjük elküldeni a dolgozatot: pszichologia.ma@pte.hu