Pécsi Tudományegyetem

Pszichológia Intézet

                        

   
   

Szociál- és Szervezetpszichológia Tanszék

Nyomtatóbarát változatPDF változat

OKTATÓK

Telefonmellék

E-mail

Prof. Dr. László János

24557

laszlo@mtapi.hu

Prof. Dr.  Erős Ferenc

24256

erosferenc@gmail.com

Dr. Bigazzi Sára

24597

bigazzisara@hotmail.com

Dr. Czibor Andrea

24597

       czibor.andrea@gmail.com

Dr. Szabó Zsolt Péter

24597

szabozsoltpeter@yahoo.co.uk

Dr. Vincze Orsolya

24597

orsolyavincze@hotmail.com


A társadalom és szervezetpszichológiai szakirány
célja olyan korszerű elméleti tudással, széles körű módszertani jártassággal és gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik a pszichológia tudományának tudásanyagát képesek a gazdasági életben és társadalmi szervezetekben alkalmazni, illetve képesek a pszichológiai jelenségeket kutatási kérdésekké alakítani és vizsgálni.

A képzés sajátossága, hogy a társas működésre vonatkozó széleskörű ismereteket a társadalmi és szervezeti működés különböző szintjein teszi alkalmazhatóvá. A társas, társadalmi és szervezeti folyamatokra vonatkozó alapvető elméleteket újszerű szemléleti megközelítésbe helyezi (szociális reprezentáció, narratív pszichológia), amely által a hallgató képessé válik a felmerülő társas problémák és konfliktusok hatékony kezelésére. A szemléletformálást a hazánkban ismert és alkalmazott módszertani eszközök megismerésén túl egyedi módszertani eszköztárral (pl. Atlas-T, SPAD-T, Alceste, NooJ) is segítjük.

  • A szakirányú tantárgyak mellett az intézetünkben működő négy szakirányt érintő közös tantárgyak révén a hallgató általános pszichológiai tudásbázisát szeretnénk tágítani.

  • A megalapozott elméleti tudás bázisán intenzív gyakorlatot biztosítunk hallgatóinknak az egyéni pályaorientációjuk figyelembevételével.
  • A tudományos, kutatói érdeklődéssel rendelkező hallgatóink egyéni mentorálás mellett bekapcsolódhatnak a Szociálpszichológia tanszéken folyó hazai és nemzetközi kutatásokba, megalapozva ezzel a későbbi kutatói karrierjüket. A mesterképzést követően beiratkozhatnak a PTE Pszichológiai Doktori Iskolájába.
  • A gyakorlati érdeklődésű hallgatóink megszerzett tudásukat szervezeti, vállalati környezetben kamatoztathatják, amihez gyakorlóhelyek biztosításával is hozzájárulunk. A gyakorlatvezető pszichológusok iránymutatása mellett lehetőség nyílik a szervezeti folyamatok megismerésére, elemezésére illetve aktuális problémák megoldásában az együttgondolkodásra.

A kis létszámú tanulócsoportok biztosítják a képzés személyes jellegét, és az aktív csoportmunkát. Az előadások mellett megjelenő nagyszámú gyakorlati, kutatói óra pedig a képzés erősen gyakorlatorientált jellegét teszi hangsúlyossá. Ennek következtében a hallgatók az elméleti felkészültségük mellett társas kompetenciáikban is fejlődnek: képessé válnak problémák konstruktív megoldására, együttműködésre, fejleszthetik kommunikációs készségüket, empátiájukat, toleranciájukat.

Folyamatosan törekszünk a képzési palettánk színesítésére: meghívott oktatóink a hazai és a nemzetközi szakma jeles képviselői, sikeres tudományos illetve gyakorlati szakemberek. Kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatóinknak konferencia-részvételt valamint publikációs lehetőséget biztosítunk.