Pécsi Tudományegyetem

Pszichológia Intézet

                        

   
   

Doktori felvételi 2018

Nyomtatóbarát változatPDF változat

PTE Pszichológia Doktori Iskola | felvételi 2018-ban

A jelentkezés feltételei:

a) Kitöltött, aláírt jelentkezési lap 2 eredeti példánya, továbbá elektronikus formában a _felvételi_jelentkezési_lap_2018.docx file kitöltve, aláírás nélkül, szöveg formátumban mentve.

Az űrlap letölthető ITT, vagy kérésre a BTK Kari Hivatal Doktori Iroda munkatársa e-mailben megküldi.

Kizárólag a megadott útmutató szerint hibátlanul kitöltött, hiánytalan, a hivatalos okmányokkal megegyező adatokat tartalmazó, mellékletekkel ellátott jelentkezéseket fogadunk el!

b) Legalább jó rendű egyetemi/MA oklevél másolata 2 példányban;

külföldi felsőoktatási intézményben kiállított MA oklevél esetén magyar fordítás; külföldi felsőoktatási intézményben kiállított nem MA oklevél esetén az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központjának határozata a végzettségi szint MA végzettségként történő elismeréséről. A felvételi félévében végző egyetemi hallgatók esetén Tanulmányi Osztály által kiállított igazolást kötelező csatolni a tanulmányokról/záróvizsgáról/az oklevél kiadhatóságáról. Az oklevél kézhezvételét követően másolatát haladéktalanul el kell juttatni a Doktori Irodába. Az oklevél kiadásáig a pályázó a felvételi eljárásban csak feltételesen vesz részt.

Minden olyan oklevél esetében, amely nem tartalmaz minősítést, csatolni kell a tanulmányi eredményeket tartalmazó dokumentumot (igazolást vagy leckekönyvet), záróvizsga eredményének igazolását.

c) Nyelvtudást igazoló bizonyítvány (vagy hatályos jogszabály által nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékűnek nyilvánított dokumentum) másolata 2 példányban:

legalább egy középfokú "C" típusú állami, vagy ezzel egyenértékű államilag akkreditált nyelvvizsga az alábbi nyelvek valamelyikéből: angol, német, francia, orosz, olasz, spanyol, portugál, japán, kínai. (A fokozatszerzéshez egy második nyelv dokumentált ismerete is szükséges, ezért aki a jelentkezéskor több nyelvvizsgával rendelkezik, pályázatához az összes nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát csatolja.) 

A 87/2015. kormányrendelet 62. § (11) és a PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 80. §. (12) értelmében jelenleg a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alóli mentesítés a doktori képzés tekintetében nem illeti meg a doktori képzésre jelentkező hallgatót, a nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát csatolni kötelező v. folyamatban lévő nyelvvizsga esetén legkésőbb a szóbeli meghallgatás időpontjáig pótolni kell, különben a jelentkezőt a felvételi eljárásból kizárjuk.

d) Tudományos (szakmai) önéletrajz, publikációs jegyzék.

e) A tervezett kutatási téma minimum 5 000, maximum 20 000 n terjedelmű leírása a filozófia, pszichológia, történelemtudomány, neveléstudomány, néprajz, politológia képzéseknél;  legalább 20 000 n terjedelemben az irodalomtudomány valamint a demográfia és szociológia képzéseknél. (Különös gondossággal készítsék kutatási tervüket azok, akik komplex vizsga teljesítésével kizárólag a kutatási és disszertációs szakaszra szeretnének bekerülni.)

f) Valamennyi munkahellyel rendelkező jelentkező részéről a munkaadó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a doktorandusz hallgatói jogviszony létesítéséhez, és lehetővé teszi a doktori tanulmányok folytatását, munkaidő-kedvezménnyel vagy a feladatok átcsoportosításával. Amennyiben a jelentkező munkabeosztása kötetlen és így kedvezmény biztosítására nincs szükség, vagy a jelentkező más módon (szabadsága terhére) oldja meg részvételét a doktori képzésben úgy azt kérjük igazolni / a pályázónak ilyen értelemben nyilatkozni. (Az önköltséges pályázók esetében heti egy napon a konzultációkon való részvételhez szükséges időt kell biztosítani, a Politikatudományi Doktori Programnál valamint a Demográfia és Szociológia Doktori Iskolában elegendő a munkáltató hozzájárulása a havi egy napon történő részvételhez is).

g) Nyilatkozat a jogviszony létesítésének és a képzés egyes feltételeinek elfogadásáról (a kitöltött űrlapot – elérhető ITT – kitöltve, kinyomtatva, kizárólag aláírt példányban fogadjuk csak el).

h) A jelentkezési díj befizetését igazoló dokumentum, melyet a pályázathoz csatolni kell.

 

A jelentkezési díj 9000 Ft.

Átutalási információk a jelentkezési díj befizetéséhez:

PTE bankszámlaszám: 10024003-00282716-00000000

(Magyar Államkincstár   IBAN: HU86 10024003-00282716-00000000   SWIFT: MANEHUHB )

A közlemény rovatba feltétlenül kerüljön be: „140134  munkaszámra PhD felvételi eljárási díj” és annak a neve, akinek az eljárására vonatkozik a díj befizetése. (A felvételi eljárási díj be nem fizetése vagy hiányos közlemény miatti be nem azonosíthatósága esetén nem kerül sor a felvételi eljárás megindítására.)

A doktori képzésben ösztöndíjasként (korlátozott számban) vagy önköltséges formában lehet részt venni. Aki a felvételi rangsorban az igen alacsony ösztöndíjas keretszámba nem kerülhet be, az automatikusan önköltséges finanszírozási formára nyer felvételt.

Az ösztöndíjak és az önköltséges képzési díjak összegét a doktori képzésről és fokozatszerzésről szóló tájékoztatóban találják meg.

A pályázatokat a PTE BTK Doktori Irodába kell eljuttatni 2018. május 22-ig,  a következő címen: Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Kari Hivatal, Doktori Iroda, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. „D” épület 104. A jelentkezési lap megküldése file formátumban a horvath.judit@pte.hu címre ugyanezzel a beérkezési határidővel történjen.

A doktori képzésre a felvételi eljárás az adott doktori iskola keretein belül zajlik, az írásos jelentkezési feltételek teljesítése után szóbeli felvételi vizsga június hónap folyamán várható (doktori iskolánként eltérő időpontokban). A jelentkezőket a szervezők értesítik a szóbeli meghallgatás pontos időpontjáról és helyéről.

Érdeklődni lehet közvetlenül a Pszichológia Doktori Iskolában:

Velősy Anita | 72/503-600/24109; e-mail: velosy.anita@pte.hu

 

További általános információk kérhetők a Bölcsészettudományi Kar Doktori Irodájában: 72/503-600 24527-es mellék, vagy a horvath.judit@pte.hucímen.

 

Kérjük, feltétlenül olvassa el a doktori képzésről és fokozatszerzésről szóló tájékoztatót ITT!


Felvételi jelentkezési lap

A 2018/2019. tanévre felvételizők Word dokumentum formájában megnyithatják a PhD jelentkezési lapot ITT.

A kitöltési útmutatót ITT találja.

A felvételi jelentkezéshez tartozó nyilatkozatot ITT találja.


Tájékoztató a 2018/2019. évi felvételi felhíváshoz

Tájékoztató a doktori képzésről és fokozatszerzésről

 

 

A PhD felvételi eljárásra a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 2018. január 1-től, a 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 2017. december 23-tól hatályos rendelkezései, valamint a kapcsolódó szabályzatok alapján kerül sor.

A törvény és a kormányrendelet teljes szövege megtekinthető: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142941.338620 , http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=157641.347948  

 

A Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény a következőképpen rendelkezik a 2016/2017. tanévtől vagy ezt követően felvett doktoranduszokra:

16. § (1) A képzési program része a doktori képzés, amely a mesterfokozat megszerzését követő képzésben a doktori fokozat megszerzésére készít fel. Doktori képzésben legalább kettőszáznegyven kreditet kell szerezni. A képzési idő – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – nyolc félév.

17. § (1) A felsőoktatásban a képzés, a képzési és kimeneti követelményekben foglaltak szerint megszervezhető teljes idejű képzésként, részidős képzésként, továbbá távoktatásként. A teljes idejű képzés félévenként legalább kettőszáz, doktori képzés esetén legalább negyven tanórából áll.

47. § (2) A doktori képzésben részt vevő hallgató támogatási ideje legfeljebb nyolc félév.

53. § (1) A doktori képzés a tudományterület sajátosságaihoz és a doktorandusz igényeihez igazodó egyéni vagy csoportos felkészítés keretében folyó képzési, kutatási és beszámolási tevékenység, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll. A doktori képzés során, a negyedik félév végén, a képzés képzési és kutatási szakaszának lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri, értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt.

(2) A doktori képzés során a komplex vizsgát követően a fokozatszerzési eljárásban a hallgató a kutatási és disszertációs szakasz teljesítésével vesz részt, amelynek célja a doktori fokozat megszerzése.

(3) A doktori képzésbe bekapcsolódhat az is, aki a fokozatszerzésre egyénileg készült fel, feltéve, hogy teljesítette a felvétel és a doktori képzés követelményeit. A hallgatói jogviszony ebben az esetben a komplex vizsga teljesítésével jön létre.

(4) A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül a doktori szabályzatban meghatározottak szerinti doktori értekezést kell benyújtania. Ez a határidő különös méltányolást érdemlő, a 45. § (2) bekezdésben szabályozott esetekben legfeljebb egy évvel a doktori szabályzatban meghatározottak szerint meghosszabbítható. A fokozatszerzési eljárásban a hallgatói jogviszony szünetelése legfeljebb két félév lehet.

(4a) A felsőoktatási intézmény annak a doktorandusznak, aki a doktori képzésben az előírt krediteket megszerezte, végbizonyítványt (abszolutórium) állít ki.

(5) A doktori fokozat megszerzésének feltételei:

a) a doktori szabályzat alapján előírt kötelezettségek teljesítése;

b) két idegen nyelv a tudományterület műveléséhez szükséges ismeretének a doktori szabályzatban meghatározottak szerinti igazolása, amely siketek esetében a nem magyar jelnyelv ismeretének az igazolásával is történhet;

c) az önálló tudományos munkásság, sporttudományi tevékenység bemutatása cikkekkel, tanulmányokkal vagy más módon, művészeti (DLA-) fokozat megszerzésének feltételeként önálló művészeti alkotótevékenység eredményeinek bemutatása;

d) a fokozat követelményeihez mért tudományos, illetve művészeti feladat önálló megoldása; értekezés, alkotás bemutatása; az eredmények megvédése nyilvános vitában.

(6) Az odaítélt doktori fokozatokról központi nyilvántartást kell vezetni, amelybe bárki betekinthet. Biztosítani kell a nyilvántartás internetes hozzáférhetőségét. A doktori képzés és a fokozat odaítélésének részletes szabályait a felsőoktatási intézmény doktori szabályzata állapítja meg.

(7) A PhD-fokozattal rendelkező személyek nevük mellett feltüntethetik a „PhD” vagy a „Dr.” rövidítést, a DLA-fokozattal rendelkezők pedig a „DLA” vagy a „Dr.” rövidítést.

53/A. § (1) A doktori értekezés – és annak tézisei – mindenki számára nyilvános. A nyilvánosságra hozatal legfeljebb a szabadalmi illetve oltalmi bejelentés közzétételének időpontjáig elhalasztható. A doktori értekezés és tézisei elektronikus, illetve nyomtatott formában való nyilvántartásáról és teljes terjedelmű nyilvánosságra hozataláról a doktori fokozatot odaítélő felsőoktatási intézmény gondoskodik, oly módon, hogy a doktori értekezés és tézisei egy nyomtatott és egy elektronikus adathordozón rögzített példányát a felsőoktatási intézmény központi könyvtárában, katalogizálva elhelyezi.

(2) A doktori értekezést és téziseit elektronikus formában az Adatbázisban, az általánosan elfogadott nemzetközi gyakorlatnak megfelelő (DOI) azonosítóval ellátva, mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni.

(3) Szabadalmi, oltalmi eljárással érintett doktori értekezés esetén a doktori értekezés és a doktori tézisek nyilvánosságra hozatala az értekezést benyújtó kérelmére, a bírálóbizottság támogató véleménye alapján és a doktori tanács jóváhagyásával, legfeljebb a szabadalom, oltalom bejegyzésének időpontjáig elhalasztható. Nemzetbiztonsági okból minősített adatot tartalmazó doktori értekezést és doktori téziseit a minősítés időtartamának letelte után kell nyilvánosságra hozni.

59. § (1) Megszűnik a hallgatói jogviszony,

a) ha a hallgatót másik felsőoktatási intézmény átvette, az átvétel napján,

b) ha a hallgató bejelenti, hogy megszünteti a hallgatói jogviszonyát, a bejelentés napján,

c) ha a hallgató nem folytathatja tanulmányait magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben, és önköltséges képzésben nem kívánja azt folytatni,

f) ha a hallgató hallgatói jogviszonyát – fizetési hátralék miatt – a rektor a hallgató eredménytelen felszólítása és a hallgató szociális helyzetének vizsgálata után megszünteti, a megszüntetés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján,

j) ha a doktorandusz a komplex vizsgát nem teljesíti, a kötelezettség elmulasztásának, illetve sikertelenségének napján,

k) a doktori képzésben az abszolutórium megszerzésével,

l) a doktori képzés azon nyolcadik féléve végén, amelyre a hallgató bejelentkezett.

114/D. § b) a doktori képzésben részt vevők egy főre meghatározott támogatása

ba) a képzési és kutatási szakaszban 1 680 000 Ft/év,

bb) a kutatási és disszertációs szakaszban 2 160 000 Ft/év,

bc) a doktori képzés során sikeres fokozatszerzés esetén egyszeri 400 000 Ft.

 

A doktori képzést és fokozatszerzési eljárást a hatályos törvényekkel és kormányrendeletekkel összhangban egyetemi és kari szabályzatok koordinálják, melyek megtalálhatók a PTE és a PTE BTK honlapján, de a felvételi határozatokkal egyidejűleg e szabályzatok elérhetőségét  levélben, majd ezt követően a beiratkozási instrukciókkal együtt a szabályzatok aktuális változatát elektronikus formában is megkapják a felvételt nyert jelentkezők. A felvételi jelentkezés előtt érdemes megismerkedni az egyetemi és kari szabályzatokkal, különösen a tanulmányi és vizsgaszabályzattal és a doktori szabályzatokkal, de a beiratkozáskor már kötelező. A szabályzatok megismeréséről a beiratkozók nyilatkozatot írnak alá.

 

Az önköltséges doktori képzés díjait a Bölcsészettudományi Kar doktori szabályzatának 2. sz. melléklete határozza meg.

A 2017/2018. tanévtől – jelenleg is – az önköltséges képzés félévi díja doktori iskolánként:

(pótlékalap = mindenkori közalkalmazotti pótlékalap, jelenleg – 2008-tól változatlanul – 20000 Ft):

 

Pszichológia Doktori Iskola

pótlékalap 500%-a, (100 000 Ft)

 

A doktori iskolák a képzési díjak változtatására jogukat fenntartják.

 

A doktori programok képzési tervei, a felvételi értékelés és kiválasztás mikéntje, a komplex vizsga követelményei a doktori iskolák honlapjain elérhetőek.

 

A jelentkezéseket legkésőbb 2018. május 22-i beérkezési dátumig kizárólag a Kari Hivatalba lehet postai úton vagy személyesen benyújtani 2 példányban (és felvételi jelentkezési lapot elektronikus változatban is), a közvetlenül a programokhoz érkezett pályázatok érvénytelenek.

Május 23-án a programok a beérkezett pályázatokat értékelésre megkapják.

A szóbeli meghallgatások június 15-ig minden programnál megtörténnek, az ösztöndíjas helyek elosztásáról a Kari Doktori és Habilitációs Tanács ezt követően dönt.

A csak kutatási és disszertációs szakaszra jelentkezők komplex vizsgáztatása június 18-30. között zajlik.

A 2017/2018. tanév tavaszi félévében MA oklevelet szerzők esetében kizárólag csak feltételes felvételi eljárásra kerülhet sor, amennyiben a pályázó július 20-ig oklevelét a Doktori Irodában be nem mutatja, csupán az eljárás lezárásáról kap értesítést, felvételt nem nyer.

Megfelelő nyelvvizsga bizonyítvány (vagy kormányrendelet által ezzel egyenértékűnek nyilvánított dokumentum) hiányában feltételesen sem vehet részt senki felvételi eljárásban.

A felvételi határozatok (és tájékoztatók) postai kiküldésére 2018. július 31-ig kerül sor.

 

A tájékoztató file formátumban megnyitható ITT.