Pécsi Tudományegyetem

Pszichológia Intézet

                        

   
   

Megváltoztak a Szociál- és Szervezetpszichológia MA záróvizsga tételek!

Nyomtatóbarát változatPDF változat

SZOCIÁL- ÉS SZERVEZETPSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉS

ZÁRÓVIZSGATÉTELEK

SZOCIÁLPSZICHOLÓGIA TÉTELEK

 1. Csoportdinamikai folyamatok (csoportalakulás, csoportstruktúra, befolyás típusai, kohézió, hatalom, döntési folyamatok, mérési technikák (Symlog, többszempontú szociometria)
 2. Kollektív emlékezet (egyéni emlékezet és generációs identitás, kommunikatív és kulturális emlékezet, csoportok emlékezete és torzítások, a nyelv szerepe az emlékezésben)
 3. A csoportalapú érzelmek kutatása (érzelemátélés csoporttagként; társas sütkérezés; kollektív bűntudat; kollektív szégyen; harag a saját csoport irányába; az empátia és a szimpátia szerepe; felmentő stratégiák; azonosulás/bűntudat paradoxon).
 4. A nyelv és a társas viszonyok  ( nyelvi kategória modell; nyelvi csoportközi elfogultság; infrahumanizáció, nyelvi elvárási elfogultság; az ágencia nyelvi indikátorai; tematizáció).Konstrukció és rekonstrukció a történetben (a megismerés módozatai, az elbeszélés és az identitás kapcsolata, nyelvi formák és az identitás összefüggései)
 5. Konstrukció és rekonstrukció a történetben (a megismerés módozatai, az elbeszélés és az identitás kapcsolata, nyelvi formák és az identitás összefüggései)
 6. Előítélet (elméletek, formái, célcsoportok, az előítélethez kapcsolódó más pszichológiai folyamatok)
 7. Szociális reprezentáció (konstruktivizmus, elméleti gyökerek, Moscovici kutatása, reprezentáció és identitás, reprezentáció és kommunikáció)
 8. Szociális kategorizáció és identitás (A kategorizáció folyamata, vonalas kísérlet, szociális identitás, minimális csoport paradigma, interperszonális-csoportközi kontinuum, társas összehasonlítás, kognitív alternatíva)
 9. Kvalitatív és kvantitatív eljárások a társadalomtudományokban (narratív pszichológiai tartalomelemzés, kvalitatív és kvantitatív megközelítések közti különbségek, Chicagói iskola, Interjú, fókuszcsoport más szöveget generáló projektív tesztek, adatfeldolgozási technikák)

 

SZERVEZETPSZICHOLÓGIA TÉTELEK

 1. Szervezeti kultúra (fogalma, kutatásának története, felmérésének céljai és módszerei, Cameron és Quinn versengő értékek modellje, Schein szervezeti kultúra elmélete, Alvesson szervezeti kultúra modellje – a metafora szerepe a szervezeti kultúra feltárásában, Trompenaars és Hofstede nemzeti kultúrára vonatkozó elméletei).
 2.  Kommunikáció a szervezeten belül. Konfliktus és kontraproduktív viselkedés (konstruktív és destruktív konfliktus, Glasl-féle konfliktus szakaszok, Thomas és Kilman konfliktus kezelési modellje, a konfliktusok költségei a szervezetekben, a munkahelyi szocializáció és a konfliktusok kapcsolata, konfliktus kommunikáció, kontraproduktív viselkedés: típusai, egyéni és szervezeti prediktorai, a prevenció lehetőségei)
 3.  Alkalmasság-, és kiválasztási technikák (a pszichológia alkalmasság fogalma, az alkalmasság és kiválasztás folyamata, munkakörelemzés, munkakör értékelés, strukturált és strukturálatlan interjúk, projektív tesztek a kiválasztásban, a személyiség kérdőíves vizsgálatai, a kognitív képességek vizsgálata, AC, a pszichológiai módszerek használatának etikai kérdései)
 4.  Szervezetelméletek (a szervezetelméletek fogalma, klasszikus és modern szervezetelméletek, neomodern szervezetelméletek, posztmodern szervezetelméletek, reflektív és reflexív szervezetelméletek, a vezetés és a kontrollálás különböző felfogásai az egyes szervezetelméletekben, szervezeti metaforák)
 5.  Munkahelyi mentálhigiéné (a mentálhigiéné alapjai, a munkahelyi egészségfejlesztés egyéni és szervezeti útjai, a munkahelyi stresszorok és stressz, pszichoszociális kockázati tényezők, kiégés, helfer szindróma, a munkamánia, a munkahelyi bántalmazás)
 6.  Vezetéspszichológiai elméletek (a vezetéspszichológia vonás-, viselkedés-, és szituációs megközelítései, LMX elmélet, vezetési stílusok, férfi és női vezetés, kiscsoportok vezetése, az engedelmesség klasszikus vizsgálatai, neurotikus szervezetek; a vezető szerepe a kultúra kialakításában)
 7.  Szervezeti diagnosztika és fejlesztés (diagnosztikai megközelítések, módszerek és feltételek, a magatartástudományi szervezetfejlesztés fogalma, elvei, folyamata, személyi feltétele, alkalmazható módszerei és alternatívái, tréning, coaching, mentorálás, egyéni, csoport és szervezeti szintű felmérések és fejlesztések, kvalitatív és kvantitatív módszerek a szervezetek felmérésében, karrierfejlesztés, DC)
 8.  Konstrukció a szervezetpszichológiában (a szervezetek narratív sajátosságai; a szervezeti kultúra, mint szociális reprezentáció; a közösséghez tartozás pszichológiai előnyei; jelentés-konstrukció a munkahelyen; a szervezeti azonosulás konstrukciója – személy-szervezet interakció)