Pécsi Tudományegyetem

Pszichológia Intézet

                        

   
   

Elméleti Pszichoanalízis

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Programvezető: Prof. Dr. Erős Ferenc egyetemi tanár

A PTE BTK Pszichológiai Doktori Iskolája keretében működő elméleti pszichoanalízis program a pszichoanalízissel kapcsolatos hazai kutatások legjelentősebb műhelye. Nem pszichoanalitikus terapeutákat képez; célja olyan szakemberek képzése, akik magas szinten járatosak a pszichoanalitikus elméletekben, és ezt a legkülönfélébb humán területeken végzett kutató- és oktató munkájukban, valamint terápiás tevékenységükben alkalmazni tudják. A program markánsan interdiszciplináris irányultságú; a benne rendszeresen oktató szakemberek között vannak pszichoanalitikusok és pszichoterapeuták, filozófusok, irodalomtudósok, továbbá a pszichológia különféle területeit képviselő, pszichoanalitikus irányultságú kutatók. A program közreműködésével készül a Thalassa című folyóirat, amely az elméleti pszichoanalízis tudományos fóruma Magyarországon, és amely a program

A programban részt vevő oktatók és hallgatók kutatómunkája az alábbi témákat, illetve problématerületeket öleli fel:

1. A pszichoanalízisnek mint a XX. századi modernitás egyik legfontosabb szellemi mozgalmának, tudományos irányzatának és kulturális jelenségének történeti és filozófiai rekonstrukciója és értelmezése, különös tekintettel a posztmodern gondolkodás (Lacan, Foucault, Derrida) pszichoanalízis-recepciójára.

2. A pszichoanalízis néhány fontos alapfogalmának és metapszichológiai kategóriájának (tudattalan, elfojtás, hisztéria, vágy, trauma, identitás, narratívum stb.) újraértelmezése, filozófiai, esztétikai, történeti, antropológiai kontextusának feltárása.

3. A magyarországi pszichoanalízis, a „budapesti iskola” nemzetközileg is jelentős alakjainak (Ferenczi Sándor, Róheim Géza, Hollós István, Hermann Imre, Bálint Mihály és mások) életművének gondolati és filológiai rekonstrukciója, a magyar pszichoanalitikus mozgalom tagjainak migrációja, hatásuk Nyugat-Európában és Észak-Amerikában.

4. A terápiás kapcsolat és a művészi alkotó- és befogadó tevékenység közös strukturális sajátosságai, a narratív identitás jelentősége az élettörténet alakulásában; a pszichoanalízis szerepe a modern irodalmi és filmalkotások értelmezésében, pszichobiográfiai és pszichohistóriai modellek kialakításában.

5. A korai kötődési zavarok, a „nyelvzavar”, a kisgyermekkori trauma problémájának újraértelmezése elméleti és terápiai szempontból. 6. A testtel, a szexualitással és a társadalmi nemmel kapcsolatos diskurzusok változó szerepe a pszichoanalitikus gondolkodásban; a testre vonatkozó posztmodern szociológiai, filozófiai és esztétikai reflexiók.

A program célja

 A program a pszichoanalízissel kapcsolatos elméleti kutatások központja, egyetlen magyarországi műhelye. Nem terapeutákat képez; célja olyan szakemberek képzése, akik magas szinten járatosak a pszichoanalitikus elméletekben, és azt a legkülönfélébb humán területeken végzett kutató- és oktató munkájukban, valamint terápiás tevékenységükben alkalmazni tudják. A program interdiszciplináris irányultságú; a benne rendszeresen oktató szakemberek között vannak pszichoanalitikusok és pszichoterapeuták, filozófusok, irodalomtudósok, továbbá a pszichológia különféle területeit képviselő, pszichoanalitikus irányultságú kutatók. 

 

Gyakorlati megvalósítás

 A program hallgatói a kurzusokon elsajátítják a klasszikus és modern pszichoanalízis alapvető fogalmait, elméleti összefüggésrendszerét.  Megismerkednek a pszichoanalízis történetével, főbb irányzataival, tudományelméleti, kulturális, klinikai és filozófiai hátterével. Szemináriumokon foglalkoznak a pszichoanalitikus szemlélet alkalmazásának különböző területeivel (lásd kutatási témák). A kutatószeminárium keretében félévenként műhelykonferenciát szervezünk; kétévente pszichoanalitikus filmkonferenciát rendezünk. Kapcsolatokat tartunk fenn hasonló külföldi posztgraduális programokkal, hazai és külföldi szakmai szervezetekkel.

 

Kutatási témák

A pszichoanalitikus gondolkodás eszmetörténeti és tudományelméleti vonatkozásai

Freud különböző olvasatai: Foucault, Lacan, Derrida

Modern okkult irányzatok hatásai a pszichológiában és a pszichoanalízisben

Pszichoanalízis és idegtudomány

Pszichoanalitikus szexualitás- és nőiség-elméletek

Pszichoanalitikus elméletek a testtel dolgozó terápiákban

Pszichoanalízis és szociálpszichológia – tekintélyelvűség, előítélet, kollektív trauma

Pszichoanalitikus művészetpszichológia

Korai kötődés, trauma, Ferenczi Sándor, tárgykapcsolat-elméletek